O Towarzystwie

Celem Stowarzyszenia jest:

a) podejmowanie inicjatyw zmierzających do upowszechniania nowoczesnych metod leczenia ran wśród świadczeniobiorców i popularyzacja wiedzy w tym zakresie,

b) popularyzacja wiedzy z dziedziny nowoczesnych metod leczenia ran wśród polskich lekarzy różnych specjalności oraz pielęgniarek,

c) tworzenie warunków do wymiany wiedzy i doświadczenia w środowisku medycznym,

d) działanie na rzecz wdrażania nowoczesnych standardów leczenia ran o różnej etiologii do postępowania lekarzy i pielęgniarek,

e) inicjowania działań na rzecz wprowadzenia szkolenia z zakresu zasad leczenia ran w programach kształcenia lekarzy i pielęgniarek; zarówno w programach kształcenia dyplomowego, jak i podyplomowego,

f) monitorowanie dostępu do innowacyjnych rozwiązań z zakresu leczenia ran w Polsce,

g) wskazywanie na zdrowotne, społeczne i ekonomiczne konsekwencje związane z niedostatecznym dostępem do nowoczesnych rozwiązań z segmentu leczenia ran,

h) przedstawianie organom państwowym opinii dotyczących praktyki w sprawach związanych z szeroko pojętym problemem leczenia ran w Polsce,

i) edukacja pracowników medycznych w zakresie metod leczenia ran.