Statut Stowarzyszenia

STATUT
STOWARZYSZENIA

 Polskie Towarzystwo Naukowe Leczenia Ran i Organizacji Opieki

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Polskie Towarzystwo Naukowe Leczenia Ran i Organizacji Opieki w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem zawiązanym w celu popularyzacji wiedzy o nowoczesnych metodach leczenia ran.
 3. Siedzibą stowarzyszenia jest Łódź. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.
 4. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw
  z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach( Dz. U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
 6. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
 7. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 1. Celem Stowarzyszenia jest:
  a) podejmowanie inicjatyw zmierzających do upowszechniania nowoczesnych metod leczenia ran wśród świadczeniobiorców i popularyzacja wiedzy w tym zakresie,
  b) popularyzacja wiedzy z dziedziny nowoczesnych metod leczenia ran wśród polskich lekarzy różnych specjalności oraz pielęgniarek,
  c) tworzenie warunków do wymiany wiedzy i doświadczenia w środowisku medycznym,
  d) działanie na rzecz wdrażania nowoczesnych standardów leczenia ran o różnej etiologii do postępowania lekarzy i pielęgniarek,
  e) inicjowania działań na rzecz wprowadzenia szkolenia z zakresu zasad leczenia ran w programach kształcenia lekarzy i pielęgniarek; zarówno w programach kształcenia dyplomowego, jak i podyplomowego,
  f) monitorowanie dostępu do innowacyjnych rozwiązań z zakresu leczenia ran w Polsce,
  g) wskazywanie na zdrowotne, społeczne i ekonomiczne konsekwencje związane z niedostatecznym dostępem do nowoczesnych rozwiązań z segmentu leczenia ran,
  h) przedstawianie organom państwowym opinii dotyczących praktyki w sprawach związanych z szeroko pojętym problemem leczenia ran w Polsce,
  i) edukacja pracowników medycznych w zakresie metod leczenia ran.
 2. Stowarzyszenie swe cele realizuje w poprzez:
  a) organizowanie spotkań i konferencji,
  b) uczestniczenie w kongresach i konferencjach związanych z problemem leczenia ran w kraju i za granicą,
  c) prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia,
  d) przygotowywanie rekomendacji dla różnych odbiorców w celu wskazywania rozwiązań systemowych,
  e) organizowanie spotkań z mediami, przekazywanie komunikatów i udzielanie wywiadów w celu dotarcia z kluczowymi przekazami Stowarzyszenia do społeczeństwa oraz osób podejmujących decyzje w obszarze ochrony zdrowia,
  f) organizowanie szkoleń dla lekarzy i pielęgniarek z zakresu nowoczesnego leczenia ran,
  g) współpracę oraz wymianę wiedzy i doświadczeń z innymi organizacjami i instytucjami, krajowymi i zagranicznymi w zakresie zasad leczenia ran,
  h) działalność wydawniczą w zakresie popularyzacji nowoczesnego leczenia ran,
  i) współpracę z organami władzy i administracji państwowej i samorządowej oraz organizacjami działającymi na rzecz praw pacjentów.

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:
  a) zwyczajnych,
  b) wspierających.
 3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złoży deklarację członkowską na piśmie i opłaci składkę członkowską.
 4. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji oraz rekomendacji jednego członka Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu.
 5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 6. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji oraz rekomendacji jednego członka Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu.
 7. Członkowie zwyczajni mają prawo:
  a) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
  b) korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
  c) udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
  d) zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.
 8. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
  b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
  c) opłacać składkę członkowską w wysokości 50 zł rocznie.
 9. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.
 10. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 11. Utrata członkostwa następuje na skutek:
  a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
  b) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
  c) śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne,
  d) powstania zaległości w opłaceniu składek za minimum 2 lata,
  e) nieprzestrzegania przez członka postanowień Statutu.
 12. Zarząd podejmuje uchwałę potwierdzającą utratę członkostwa. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały zarządu. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna i winna być podjęta w ciągu 2 miesięcy od wniesienia odwołania.
 13. Członkowie założyciele z chwilą rejestracji stowarzyszenia stają się członami zwyczajnymi.

 

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  a) Walne Zgromadzenie Członków,
  b) Zarząd,
  c) Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez trzy kadencje.
 3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowani, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej. Uchwały podejmowane są w głosowaniem jawnym.
 4. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
  a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
  b) z głosem doradczym – członkowie wspierający oraz zaproszeni goście.
 5. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 6. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
 7. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd w terminie 1 miesiąca od złożenia wniosku Komisji Rewizyjnej lub 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli nie zostanie ono zwołane przez Zarząd, w ciągu miesiąca od zgłoszenia wniosku w tej sprawie. Komisja Rewizyjna może zwołać także Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie wykonuje obowiązku określonego w pkt 28.
 8. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków w pierwszym terminie i zwykłą większością głosów bez względu na liczbę członków w drugim terminie. Głosowanie jest jawne. Drugi termin Wlanego Zgromadzenia odbywa się nie wcześniej niż kwadrans po pierwszym terminie.
 9. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
  a) określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
  b) uchwalanie zmian statutu,
  c) wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
  d) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  e) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  f) uchwalanie budżetu,
  g) uchwalanie jakichkolwiek świadczeń członków na rzecz Stowarzyszenia,
  h) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
  i) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
  j) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
  k) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  l) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia,
  m) zatwierdzanie wyboru członków władz stowarzyszenia wybieranych w pkt 40.
 10. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.
 11. Prawo do reprezentacji ma prezes wraz z członkiem zarządu albo 2 członków zarządu.
 12. Zarząd składa się z 5 do 7 osób. Prezesa, wiceprezesa oraz skarbnika wybiera Zarząd spośród swoich członków.
 13. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż dwa razy w roku.
 14. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej. W przypadku nie zwołania posiedzenia zarządu przez Prezesa, posiedzenie może zwołać także trzech członków zarządu działających łącznie.
 15. Do kompetencji Zarządu należą:
  a) realizacja celów Stowarzyszenia,
  b) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
  c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
  d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
  e) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
  f) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  g) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
  h) przyjmowanie i wykluczenie członków.
 16. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 17. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób. Przewodniczącego Komisji wybierają jej członkowie spośród swojego grona.
 18. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą:
  a) kontrolowanie działalności Zarządu pod względem przestrzegania przepisów prawa oraz niniejszego Statutu, a także kontrola działalności finansowej i gospodarczej,
  b) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
  c) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
  d) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
  e) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.
 19. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu, w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż jedna trzecia składu organu.

 

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
  a) z darowizn, spadków, zapisów,
  b) dotacji i ofiarności publicznej,
  c) realizowanych projektów w tym w szczególności umów o współpracę,
  d) z opłaconych składek,
  e) z prowadzonej działalności gospodarczej
 2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
 5. Zobowiązania majątkowe zaciąga Zarząd poprzez oświadczenia składane przez Prezesa Zarządu łącznie z członkiem Zarządu lub dwóch członków Zarządu.
 6. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w następującym zakresie:
  58.1           Usługi związane z wydawaniem książek, periodyków i innych publikacji
  63.12         Usługi portali internetowych
  71.20         Badania i analizy techniczne
  71.20.A     Badania i analizy związane z jakością żywności
  71.20.B     Pozostałe badania i analizy techniczne
  72.1          Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych
  72.19 Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
  74.9          Pozostałe usługi profesjonalne, naukowe i techniczne, gdzie indziej niesklasyfikowane
  82.30 Z    Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
  85.5          Pozaszkolne formy edukacji
  85.51.Z    Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
  85.52.Z    Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
  85.53.Z    Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu
  85.59        Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
  85.59.A    Nauka języków obcych
  85.59.B    Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

 

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie lub zwykłą większością głosów bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania w drugim terminie.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

 

Pobierz STATUT STOWARZYSZENIA (.pdf)