PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA
23.11.2017

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA CZŁONKÓW PTN LECZENIA RAN I ORGANIZACJI OPIEKI

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA CZŁONKÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO LECZENIA RAN I ORGANIZACJI OPIEKI  W DNIU 06.11.2017

Działając zgodnie z §8 oraz §17 ust. a Statutu PTNLRiOO, Zarząd zwołał na dzień 6 listopada 2017r. zwyczajne walne zebranie członków w siedzibie Towarzystwa.

Przybyłych przywitał Wiceprezes Towarzystwa – dr n. med. Cezary Lipiński, który zaproponował następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania członków Towarzystwa i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie aktualnych działań Towarzystwa.
 3. Podsumowanie udziału w konferencji poświęconej leczeniu ran przewlekłych w Zakopanem.
 4. Określenie strategii działania związanej z:
 5. Stworzeniem rozwiązań systemowych w zakresie leczenia ran przewlekłych;
 6. Organizacją działalności Towarzystwa;
 7. Propagowaniem i popularyzacją wiedzy w zakresie nowoczesnych metod leczenia ran.
 8. Dyskusja i uwagi.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.

 

Przebieg zebrania.

Ad. 1. Otwarcie Walnego Zebrania członków Towarzystwa i stwierdzenie prawomocności obrad.

Ad. 2.  Przedstawienie aktualnych działań Towarzystwa.
W ramach aktualnych działań Towarzystwa podsumowano spotkanie inaugurujące działalność Towarzystwa z dnia 09.10.2017r. w siedzibie Towarzystwa, a także podsumowano publikację Raportu dot. Leczenia ran przewlekłych i zespołu stopy cukrzycowej w Polsce pod reakcją naukową Członka Zarządu – lek. Marcina Włodarczyka.

Ad. 3.  Podsumowanie udziału w konferencji poświęconej leczeniu ran przewlekłych w Zakopanem.
W dniach 12-14 października 2017r., przedstawiciele Towarzystwa wzięli udział w I Forum Leczenia Ran w Zakopanem pod hasłem „Postępowanie z raną trudno gojącą się – fakty i mity”.

Ad. 4.  Określenie strategii działania związanej z:

a) Stworzeniem rozwiązań systemowych w zakresie leczenia ran przewlekłych. Zgodnie z Głównym obszarem działalności Towarzystwa jakim jest podejmowanie inicjatyw zmierzających do upowszechniania metod leczenia ran, tworzenia warunków do wymiany wiedzy oraz doświadczeń w środowisku medycznym oraz wskazywanie kluczowych zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych konsekwencji związanych z niedostatecznym dostępem do nowoczesnych rozwiązań z segmentu leczenia ran, Towarzystwo skoncentrowało się podczas zebrania na określeniu priorytetowych działań związanych z tworzeniem koncepcji rozwiązań systemowych, organizacji opieki w zakresie leczenia ran przewlekłych.

b) Organizacją działalności Towarzystwa. W zakresie organizacji kluczowa jest  finalizacja działań związanych z utworzeniem konta bankowego Towarzystwa. Członkowie Towarzystwa jednogłośnie uznali, iż należy utworzyć dodatkowy etap pełniący funkcje Sekretarza Towarzystwa.

c) Propagowaniem i popularyzacją wiedzy w zakresie nowoczesnych metod leczenia ran. W ramach propagowania i popularyzacji wiedzy w zakresie leczenia ran z wykorzystaniem nowoczesnych metod, nadrzędnym działaniem jest:

 • Aktualizacja strony internetowej Towarzystwa i uzupełnienie treści o strony internetowe poświęcone tematyce ran przewlekłych;
 • Organizacja konferencji związanej z upowszechnieniem nowoczesnych metod leczenia ran i organizacji opieki w celu tworzenia warunków do wymiany wiedzy i doświadczeń w środowisku medycznym, w tym utworzenie Rady Naukowej;

Ad. 5. Dyskusja i uwagi.
Członkowie Towarzystwa nie zgłaszali dodatkowych uwag.

Ad. 6. Wolne wnioski.
Wobec braku wolnych wniosków Wiceprezes dr Cezary Lipiński zakończył zebranie, dziękując zgromadzonym za przybycie.

Ad. 7. Zamknięcie obrad.
Wiceprezes poprosił o ustalenie daty kolejnego zebrania członków Towarzystwa za pomocą aplikacji ‘doodle’.